Моля изчакайте...

ОБЩИ УСЛОВИЯ Obqvabg.com

 • Настоящите общи условия уреждат отношенията между Obqvabg.com и лицата- ползватели на услугите на сайта Obqvabg.com.
 • Obqvabg.com е сайт за малки обяви. В настоящите Общи условия Obqvabg.com ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта Obqvabg.com.
 • Всяко лице, което е заредило на браузъра си Obqvabg.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на Obqvabg.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
 • Ползвателите на услугите на Obqvabg.com се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта Obqvabg.com дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от Obqvabg.com, относно услугите, предоставяни чрез сайтовете на Obqvabg.com

Правила за публикуване на обяви във Obqvabg.com:

 • Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български език. В определени случаи на платформата са видими заглавия на страници, които се генерират частично или цялостно от съдържание, което се публикува от потребителите на платформата.
 • Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
 • Забранено е публикуването на информация, не касаеща конкретната стока или услуга, предмет на обявата. Изброяването в заглавието или текста на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
 • Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.
 • Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
 • Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони. Забранено е публикуването на повече от една обява за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки.
 • Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики, обявите ще бъдат спирани, а потребителите санкционирани.
 • Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текстът и/или снимките, но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
 • Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за нейното състояние, произход, марка или производител.
 • Obqvabg.com не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 • Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви. Забранено е приканването към регистрация в други сайтове. Забранена е директната, нерегламентирана реклама.
 • Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от Интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 • Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 • Услугите, предлагани от Obqvabg.com не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.
 • Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория. Обявите неотговарящи на съответната категория, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
 • Профили без активност за период от 5 календарни години се изтриват автоматично, ведно с данните, свързани с тях, без възможност за възстановяване.
 • Администраторите на сайта имат право по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има оплаквания за съдържанието на обявите им или при подадени достатъчно данни за закононарушение, произтичащо от акта на публикуване на тези обяви. Да блокират потребители за системно не спазване на правилата на сайта.
 • Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки, целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 • Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
 • Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията. В това число телефони, уеб адреси, скайп и други.

Как обработваме вашите лични данни?

Ние събираме лични данни от Вас, когато попълвате формуляри на нашия сайт, кореспондирате си с нас по имейл, телефон,или на живо. Ние можем също така да събираме допълнителна информация за вас от наши съдружници, партньори или други източници, например Google.

Ние се задължаваме да събираме само личните данни, които са необходими за всяка от целите, за които ние обработваме Вашите данни.

Ето защо, задължителната информация, която изискваме във формулярите, които попълвате, е указана. Тези полета са задължителни защото са необходими за изпълнение на посочените цели или на нашите законови задължения. Ако не желаете да предоставите информацията, посочена като задължение, няма да можем да обработим Вашата заявка. Информацията, която има за цел да Ви опознаем по-добре, особено, за да ви изпращаме персонализирана маркетингова информация, не е задължителна. Вие решавате дали да я попълните или не.

С кого споделяме данните?

Ние можем да споделяме Вашите лични данни, когато разчитаме на други компании например Google или Facebook. , както и на нашите партньори или доставчици на услуги до степента, необходима за изпълнение на възложените задачи (например за хостинг на нашия уебсайт или мобилно приложение, за предоставяне на услуги, свързани с функционирането или поддръжката на нашия уебсайт, за предоставяне на услуги, свързани с изпращане на маркетингова информация, за провеждане на проучване). Дококото е възможно, съхраняваме личните Ви данни на сървъри, намиращи се в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Въпреки това, някои от доставчиците ни на услуги се намират в страни извън ЕИП, поради което Вашите лични данни могат да бъдат обработвани в съответните държави. В някои от тези държави може да има различни от тези на Европейския съюз правила относно защитата на личните данни. В такива случаи, ние обръщаме специално внимание на това трансферът на лични данни да съответства на приложимото законодателство и да въвежда еквивалентни гаранции по отношение на защитата на личния живот, основните права и свободи като тези, предлагани от Европейския съюз (по-специално чрез използване на стандартни договорни клаузи на Европейска комисия). Накрая, може да се наложи да споделяме личните Ви данни с трети страни, като необходимост, за да се спазят определени правни задължения или решения на съдебен или административен орган.

Какви са вашите права?
Вие имате следните права по отношение на обработваните лични данни:

 • Да поискате достъп до Вашите лични данни и да получите копие от тях;
 • Да поискате коригиране на на личните Ви данни, ако са неверни или неактуални, което ще ни помогне да спазваме задължението си да съхраняваме само актуална информация за вас;
 • Да поискате изтриване на личните Ви данни(познато още като право да бъдеш забравен), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на нашите договорни и законови задължения;
 • Да получавате копие от личните Ви данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да го предавате на друг администратор на лични данни (познато още като право на преносимост на данните);
 • Да възразите срещу обработването на личните Ви данни по причини, съвързани с настоящото ви положение;
 • Да ограничите обработването на Вашите лични данни, в случаите предвидени в приложимото законодателство;
 • Да възразите срещу обработване на личните Ви данни за маркетингови цели (особено когато се използва профилиране).
 • Да оттеглите съгласието си по всяко време относно целите, за които сме го получили.

За да упражните което и да е от тези права, можете да се свържете с нас, по имейл на staff@obqvabg.com. В случай, че Вашите права бъдат нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bgПрепоръчваме ви да се свържете с нас, преди да подадете жалба, и ние ще се постараем да решим всеки проблем или притеснение, които имате.

Общи разпоредби

 • Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Obqvabg.com с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
 • За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
 • Obqvabg.com си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 • Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и Obqvabg.com се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

Бисквитки?

 • Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.
 • Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта. Само този уебсайт може да ги прочете. Освен това този уебсайт може евентуално да използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани бисквитки на трети страни.
 • Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра.

По какъв начин използваме бисквитките?

 • Obqvabg използва предимно собствени бисквитки. Това са бисквитки, поставени и контролирани от сайта, а не от външни организации.
  • Трите вида собствени бисквитки, които използваме, са за:

  • Съхраняване на предпочитанията на посетителите.
  • Осигуряване на функционирането на този уебсайт.
  • Събиране на аналитични данни (относно поведението на потребителите).

Бисквитки за предпочитания на посетителите

 • Това са зададени от нас бисквитки, които можем да четем само ние. С тях се помни:
 • Дали сте приели (или отхвърлили) политиката на сайта за бисквитките.
 • Дали вече сте отговорили на изскачащата анкета за полезността на съдържанието на сайта, за да не ви задаваме същия въпрос отново.